RvSt arrest nr. 231.856 van 3 juli 2015 - laattijdige aanvraag - ontvankelijk

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, juli 3, 2015

In dit arrest beslist de Franstalige kamer dat het indienen van een aanvraag tot hernieuwingen van oude vergunningen niet als onontvankelijk kan worden afgewezen.

Artikel 48 wapenwet bepaalt immers enkel dat aanvragen die niet tijdig werden hernieuwd vervallen. Deze bepaling zegt niets over de ontvankelijkheid van nieuwe vergunningsaanvragen.

Daarenboven worden de gronden tot ontvankelijkheid van een vergunning limitatief opgesomd in art. 11, §3 wapenwet. Het laattijdig aanvragen staat daar niet in gemeld.

In navolging van eerdere rechtspraak van de verenigde kamer, beslist de Raad van State dus dat een nieuwe vergunningsaanvraag ontvankelijk is.

Voor de tekst van het arrest, zie deze link

In dezelfde zin: deze uitspraak