RvSt arrest 233.184 dd. 9 december 2015 - behandelingstermijn vergunningsaanvraag - beslissing tot termijnverlenging

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
woensdag, december 9, 2015

In dit arrest wordt bevestigd dat een beslissing waarbij de provinciegouverneur beslist om de behandelingstermijn van een vergunningsaanvraag te verlengen geen uitvoerbare administratieve rechtshandeling is maar slechts een voorbereidende handeling.

Daardoor is is het niet mogelijk om tegen deze beslissing een annulatieberoep bij de Raad van State in te stellen.

Dit betekent echter niet dat de Vlaamse gouverneurs willekeurig kunnen overgaan tot termijnverlenging (een praktijk die in de provincie Oost-Vlaanderen gangbaar is).

Indien de termijnverlenging niet gemotiveerd is (zoals vereist in art. 31, tweede lid WW), dan kan de aanvrager reeds het beroep indienen bij de minister van Justitie. Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep zal de minister van Justitie dan moeten nakijken of de termijnverlenging regelmatig is. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • de termijnverlenging is onregelmatig, in dat geval is het ingestelde administratieve beroep ontvankelijk en doet de minister van Justitie uitspraak
  • de termijnverlenging is regelmatig: in dat geval wijst de minister van Justitie het ingestelde beroep af als onontvankelijk wegens gesteld voor het aflopen van de in art. 31 WW bedoelde termijn.

Dit standpunt werd ingenomen door het auditoraat bij de Raad van State in de zaak die aanleiding gaf tot arrest nr. 230.642.

voor de tekst van het arrest, zie deze link.

Dit discussiepunt is nu uitgeklaard. Indien achteraf blijkt dat de beslissing tot verlenging onrechtmatig was, is aangetoond dat de gouverneur een inbreuk pleegde op art. 31 WW door zijn beslissing niet behoorlijk te motiveren. In dat geval is het mogelijk om de geleden schade te verhalen op de provinciegouverneur. Er moet dan wel schade kunnen aangetoond worden (zoals b.v. kosten die gemaakt worden om het wapen langer te laten resereren bij de verkoper, ...)