Raad van State - arrest nr. 247.347 van 30 maart 2020 - motivering intrekking - registratie van wapen op model 9 is louter rechtsfeit

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
maandag, maart 30, 2020

Zie www.raadvanstate.be/arr.php?nr=247347&l=nl voor de tekst van het arrest

Interessant is nog dat de Raad van State nog opmerkt dat de gouverneur geen enkele appreciatiebevoegheid heeft bij het registreren van modellen 9. De bestaande administratieve praktijken, waarbij bijvoorbeeld afgifte van een model 9 wordt geweigerd, modellen 9 in beslag worden genomen etc..

"Uit deze bepaling volgt dat de overdracht van vergunningsplichtige lange wapens toegestaan voor de jacht daar waar het jachtverlof geldig is, aan en tussen houders van een jachtverlof geschiedt na overlegging van hun identiteitskaart of reispas en het bewijs van hun hoedanigheid en door het invullen van een bericht van overdracht “model 9” dat, in het voorliggende geval, aan de bevoegde gouverneur wordt bezorgd. De gouverneur neemt aldus op grond van die bepaling enkel kennis van registratieberichten model 9, maar die bevoegdheid houdt niet in dat hij de ontvangen registratiebewijzen model 9 vermag te beoordelen. "