Raad van State arrest nr. 222.100 dd. 17 januari 2013 - nalatenschap - vervaltermijn - start na afsluiting verdeling door notaris - gouverneur niet bevoegd om afstand van wapens te bevelen

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
zondag, januari 13, 2013
Samenvatting

De vervaltermijnen in artikel 11/2 en artikel 17, eerste lid WW beginnen te lopen vanaf het moment dat de erfgenaam een eigendoms- of bezitsrecht heeft op de wapens. Dit is na afsluiting van de boedelverdeling door de notaris.

De gouverneur is er niet toe gemachtigd te bevelen tot een onvoorwaardelijke afstand van wapens. Dergelijk bevel komt immers neer op een wederrechtelijke verbeurdverklaring. Enkel de rechtbank kan, met toepassing van artikel 23 WW, de verbeurdverklaring van wapens uitspreken.

Evenmin is de gouverneur bevoegd om te oordelen dat een wapen illegaal voorhanden wordt gehouden en daaraan automatisch de gevolgen te koppelen die het strafrecht daaraan verbindt.

zie tekst arrest

BijlageGrootte
222100erfenis.pdf123.68 KB