Raad van State - arrest nr. 205.334- vernietigingsberoep Raad van State - termijn 60 dagen - startdatum van de termijn

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, juni 17, 2010

Tegen administratieve beslissingen genomen in laatste aanleg staat een vernieitingsberoep bij de Raad van State open.

Dit beroep moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de zestig dagen na betekening van de beslissing. In casu werd de beslissing op 4 juli 2003 aan betrokkene per aangetekend schrijven betekend, waardoor hij er op 5 juli kennis van kon nemen. Door omstandigheden buiten de wil van de betrokkene nam hij slechts kennis van de beslissing op 30 juli 2003.

Het verzoekschrift bij de Raad van State moest dus uiterlijk op 2 september 2003 per aangetekend schrijven aan de griffie worden gericht. In casu werd het verzoekschrift per taxipost aangeboden op 26 september 2003.

De Raad van State merkt op dat het verzoekschrift onontvankelijk is. Immers, het is laattijdig ingediend. Bovendien werd het ook ingediend per taxipost terwijl het procedurereglement vereist dat het verzoekschrift bij ter post aangetekende brief wordt verstuurd.

BijlageGrootte
205334.pdf13.96 KB