Raad van State - arrest nr. 188.240 van 27 november 2008 - weigering vergunning - theoretische proef - bedreigingen aan politie - gebrek aan zelfbeheersing

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, november 27, 2008

Feiten

Betrokkene (een sportschutter) vraagt een vergunning aan tot het voorhanden hebben van een verweerwapen bij de politie. Hij wordt aan een theoretische proef onderworpen. Naar aanleiding van een eerdere mislukking, telefoneert betrokkene naar de politiecommissaris. In een verslag meldt de politie dat er sprake is van "een dreigend telefoontje, waarin deze verzekerde dat hij ‘het belachelijk vond’, hij was toch M.P. geweest in het leger en wist er alles van. Hij zou wel eens een advokaat inschakelen want zijn examen was perfekt. Hij dreigde er ook mee terug te komen en alle antwoorden gewoon af te schrijven, hij zou wel eens willen weten wie hem dit hier zou beletten, de ganse duur van het telefoongesprek ging betrokkene op dreigende en kwetsende manier door."

De vergunning wordt geweigerd.

Betrokkene gaat in beroep bij de provinciegouverneur (onder de oude wapenwet). De gouverneur vraagt advies aan de procureur des Konings. In het advies wordt verwezen naar het dreigtelefoontje aan het adres van de politie die blijk geven van een onvoldoende zelfbeheersing om over een wapen te kunnen beschikken.

Getoetste bepalingen

artikel 6 wapenwet oud (artikel 11, §1 nieuwe wapenwet)
punt 5.8. gecoördineerde omzendbrief van 30 januari 1995

Beslissing Raad van State

Betrokkene voert twee middelen aan:

  • rechtsdwaling - schending van punt 5.8. van de gecoördineerde omzendbrief van 30 januari 1995 waarin aan de overheid de verplichting wordt opgelegd om de weigering op objectieve wijze te nemen en rekening te houden met de karakteristieken van de persoonlijkheid van de
    aanvrager. Dit middel wordt niet aangenomen, vermits de weigeringsbeslissing zeer duidelijk aangeeft dat uit het telefoongesprek en het advies van de procureur (objectief element) duidelijk blijkt dat betrokkene niet de nodige zelfbeheersing heeft (karakteristieken van de persoonlijkheid)
  • Schending motiveringsplicht, omdat andere elementen die voor het overige wijzen op een onbesproken levenswandel niet in aanmerking werden genomen. De Raad van State bslist dat de beslissing wel degelijk gemotiveerd was.

Het beroep wordt verworpen, aanvrager wordt veroordeeld tot de kosten.

Klik op deze link voor de tekst van het arrest.