Raad Van State - arrest nr. 129.536 van 19 maart 2004 - KB erkenning schietstanden - gedeeltelijke vernietiging - verbod toegang minderjarigen - verbod gebruik lange semi-automatische wapens

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, maart 19, 2004

In dit belangrijke arrest vernietigt de Raad van State twee bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 houdende regeling van de erkenningsvoorwaarden voor schietstanden.

Aanvankelijk was in art. 3, 2° van dit besluit voorzien dat minderjarigen van minder dan 16 jaar geen toegang mogen hebben tot ruimtes waarin zich vuurwapens bevinden. Artikel 3, 1° van hetzelfde besluit verbood om op de schietstand lange semi-automatische wapens te gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is voor het beoefenen van een discipline.

Beide bepalingen worden door de Raad van State vernietigd op basis van de schending van het gelijkheidsbeginsel. Immers, lange semi-automatische wapens zijn door de wapenwet ingedeeld als vergunningsplichtige wapens waarmee geschoten mag worden. In het besluit wordt niet aangegeven waarom deze beperking noodzakelijk is, en wordt ook geen proportionaliteitstoets gemaakt. Hetzelfde geldt voor het verbod om minderjarigen van minder dan 16 jaar toegang te geven tot de ruimtes waar zich vuurwapens bevinden.

De Raad van State vernietigt beide bepalingen.

De gevolgen van het arrest zijn:

  • dat lange semi-automatische wapens gebruikt mogen worden op de schietstand, uiteraard mits de schietstand daarvoor over de nodige exploitatievergunningen beschikt, en mits de gebruiker van de stand aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om deze wapens te hanteren;
  • dat minderjarigen van minder dan 16 jaar wel toegang kunnen hebben tot ruimtes waar zich vuurwapens bevinden. Dit betekent echter niet dat deze minderjarigen vuurwapens kunnen hanteren. Immers, een minderjarige kan geen houder zijn van een wapenvergunning. Ook de sportschuttersdecreten leggen minimumleeftijd op voor het schieten met vergunnigsplichtige wapens. De minderjarige zal enkel de wapens kunnen hanteren indien hij een (voorlopige) sportschutterslicentie bezit. In Vlaanderen geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. In Wallonië is de minimumleeftijd 14 jaar indien een olympische discipline met vuurwapens wordt beoefend, en 16 jaar in de andere gevallen.
BijlageGrootte
129536-vert.pdf50.31 KB