Raad van State - arrest 232.233 dd. 25 september 2015 - erkenning schietstand - weigering - openbare orde

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, september 25, 2015

Een gewezen handelaar en exploitant van een schietstand gaat in beroep tegen de intrekking van zijn erkenning als exploitant van een schietstand.

Redenen ingeroepen door de Federale Wapendienst zijn:
- inbreuken KB 13 juli 2000 (laten schieten van personen die niet over de nodige documenten beschikken
- slordigheid bijhouden registers
- exploitatie van een schietstand zonder over de nodige milieuvergunning te beschikken
- veroordeling door de correctionele rechtbank wegens illegale wapenhandel (weliswar veroordeling met opschorting)
- niet doorgeven wijziging gegevens erkenning (inbreuk art. 8 KB 13 juli 2000)

De Raad van State bevestigt dat deze redenen voldoende zijn om een intrekking te staven. Het feit dat de gunst van de opschorting werd toegekend met betrekking tot de veroordeling wegens illegale wapenhandel betekent niet dat het bestuur met deze feiten geen rekening meer mag houden. De aanvraag kan wel ontvankelijk zijn, maar bij de beoordeling van het criterium "openbare orde" mag de overheid rekening houden met alle feiten die op een objectieve manier vastgesteld worden, dus ook met feiten die door een rechtbank bewezen verklaard werden maar niet tot een effectieve veroordeling hebben geleid.

Opnieuw valt op dat alle in de beslissing opgenomen motieven wel degelijk verband houden met activiteiten met wapens. Er lijkt zich in de rechtspraak van de Franstalige kamers van de Raad van State dus een lijn te vinden waarbij vereist wordt dat de overheid aantoont dat het wapenbezit zelf (en niet om het even welk ander feit) een probleem kan zijn voor de openbare orde. Dit standpunt lijkt ons logisch vermits de wapenwet vertrekt van een preventiegedacht waarbij men de samenleving wil bescherming tegen gevaren die kunnen voortvloeien uit het bezit van wapens door personen die niet de vereiste waarborgen bieden op het vlak van moraliteit. Het is dan ook logisch dat de feiten, die worden ingeroepen om dit mogelijke gevaar voor de openbare orde te bewijzen, minstens gelieerd zijn aan wapenbezit.

Voor de tekst van het arrest, zie deze link.