Raad van State arrest 228.872 dd 23 oktober 2014 - artikel 30 - administratief beroep - vervaltermijn - geen verlenging als termijn afloopt in het weekend of op feestdagen

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, oktober 23, 2014
Samenvatting

De in artikel 30 WW vermelde vervaltermijn wordt niet automatisch verlengd tot de volgende werkdag indien hij afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag.

Artikel 30 van de wapenwet organiseert een administratief beroep tegen de beslisisngen van de provinciegouverneur inzake het toekennen, weigeren, schorsen, beperken of intrekken van wapenvergunningen.

Op straffe van verval moet het beroep worden ingesteld binnen de 15 dagen na ontvangst van een beslissing (of binnen de 15 dagen na verloop van de wettelijke termijn indien wordt nagelaten om te beslissen).

Als deze vervaltermijn eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt de termijn niet automatisch verlengd. De beginselen over termijnberekening zoals bepaald in het gerechtelijk wetboek zijn enkel geldig voor proceshandelingen. Luidens vaste cassatierechtspraak is de termijnverlenging van termijnen die eindigen op zaterdag, zondag of feestdag geen algemeen rechtsbeginsel.

De Raad van State bevestigt dan ook een beslissing van de federale wapendienst waarbij het beroep onontvankelijk werd verklaard wegens laattijdig. Het feit dat de Federale Wapendienst acht maanden nodig had om tot deze voor de hand liggende conclusie te komen doet geen afbreuk aan de strikte beoordeling van de termijn voor de aanvrager.

Het is dus zaak de termijnen goed in de gaten te houden.

U kunt het arrest raadplegen op deze link.