Raad van State - arrest 211.308 van 17 februari 2011 - intrekking vergunning - gevaar openbare orde - onvoldoende gemotiveerd

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, februari 17, 2011

Feiten

Een burger vraagt in september 2007 een wapenvergunning aan voor een pistool en een karabijn. De aanvragen worden ingediend om tijdig in orde te zijn met de nieuwe wapenwet. Er wordt voor beide wapens een model 6 uitgereikt.

De aanvraag wordt door de gouverneur onderzocht. De lokale politie (de wijkagent woont in de buurt van betrokkene) verstrekt een negatief advies over de aanvraag. Er wordt opgemerkt dat betrokkene al jaren betrokken is in een burenruzie.

Het parket van Turnhout heeft geen enkele negatieve informatie over betrokkene, maar sluit zich toch aan bij de zienswijze van de lokale politie. De gouverneur van de provincie Antwerpen beslist vervolgens om de vergunning te weigeren.

Betrokkene gaat tegen deze beslissing in beroep bij de Federale Wapendienst. Deze dienst vraagt verdere informatie op over het geschil met de buren, maar besluit om zich aan te sluiten bij de zienswijze van de gouverneur zodat de beslissing van de gouverneur gehandhaafd blijft.

Zoals vaak het geval is, houdt de Federale Wapendienst bij de behandeling van het beroep geen rekening met alle elementen die ten voordele van de burger worden ingebracht. Zo gaan ze voorbij aan het feit dat jarenlang geen enkel incident meer plaatsvond met de buren en dat betrokkene een veiligheidsofficier van het Belgisch leger is die over hoge veiligheidsmachtigingen beschikt een een onberispelijke staat van dienst heeft. Desondanks besluit de Federale Wapendienst dat betrokkene een "gevaar is voor de openbare orde".

Rechtsvragen

Moet de Federale Wapendienst rekening houden met alle gegevens in het dossier alvorens te beslissen ? Volstaat een enkele inlichting van de lokale politie om te besluiten dat iemand een gevaar is voor de openbare orde, ook al is er geen enkele veroordeling ?

Arrest

De Raad van State is van oordeel dat de Federale Wapendienst ten onrechte beslist heeft dat betrokkene een gevaar is voor de openbare orde. Betrokkene zocht immers steeds naar een oplossing voor de burenruzie. Door geen rekening te houden met alle omstandigheden, kon de Federale Wapendienst haar beslissing niet afdoende en naar redelijkheid motiveren.

De beslissing van de minister van Justitie wordt dan ook vernietigd.

Link

U kunt het arrest raadplegen via de website van de Raad van State op deze link.

Commentaar: 

In de praktijk stellen wij vast dat de overheid al te vaak bijzonder onzorgvuldig te werk gaat bij het nemen van beslissingen over wapenbezit. De wapenbezitter wordt automatisch als "verdacht" beschouwd. De overheid meent dan vaak dat een snelle intrekking van vergunningen aangewezen is en meent ook dat ze door dergelijke initiatieven de openbare veiligheid handhaaft. Het volstaat dat een politie agent een opmerking maakt om de burger gedurende jaren in een procedure slag met de overheid te sturen. Bijna blindelings nemen parketten en gouverneurs de inlichtingen uit de politie verslagen over. Het is eerder zeldzaam dat deze diensten overgaan tot een zorgvuldig onderzoek van het volledige dossier. De insteek van deze diensten is om bij de minste twijfel over te gaan tot de meest radicale sanctie die in de wapenwet is voorzien, nl. de intrekking van vergunningen.

Het besproken arrest bekritiseert deze praktijk en vereist dat de gouverneurs alsook de Federale Wapendienst voldoende rekening moeten houden met de argumenten aangebracht door de burger en redelijk en afdoend moeten motiveren welke omstandigheden juist een gevaar voor de openbare orde inhouden.