Antwerpen 17 april 2013 - op een luchtdruk wapen gemonteerde geluidsdemper - vrij verkrijgbaar wapen

Informatie
Rechtscollege: 
Hof van Beroep Antwerpen
Datum: 
woensdag, juli 17, 2013

(...)

"1. Ten laste gelegde feiten:

(...)

B.

Te Westerlo op 26 april 2011:

I. bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 3, 8, 23, 24, 25, 26, 29, 48, 48 en 49 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, namelijk: een pepperspray Original CS-Gas Super Paralisant, een stroomstootwapen Security Plus en een luchtdrukgeweer met geluidsdemper Logun vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, verkocht, overgedragen of vervoerd, opgeslagen, voorhanden gehad of gedragen te hebben, zijnde een wapen dat geacht wordt een verboden wapen te zijn.
(...)

4.2. Motivering ten gronde

4.2.1. Op strafrechtelijk gebied
(...)

3.2.1.2. de tenlasteleggingen B.I....

De feiten sub B.I. (met uitzondering van het luchtdrukgeweer met geluidsdemper Logun) (...) worden door beklaagde niet betwist en zijn bewezen op basis van de objectieve vaststellingen van verbalisanten tijdens de huiszoeking in de woning van beklaagde d.d. 26.04.2011 (stuk 67)

De pepperspray en het stroomstootwapen zijn verboden wapens en de 762 stuks (in plaats van 765 stuks) munitie zijn vergunningsplichtige vuurwapens in de zin van de wapenwet van 08.06.2006.

Het luchtdrukgeweer met geluidsdemper Logun kan niet beschouwd worden als een verboden wapen in de zin van art. 3§1 van de Wapenwet, zodat de beklaagde voor tenlastelegging N.I. ) in zoverre deze betrekking heeft op het luchtdrukgeweer met geluidsdemper Logun - wordt vrijgesproken. Een geluidsdemper wordt enkel als een verboden wapen aanzien overeenkomstig art. 3§1, 15° van de Wapenwet, wanneer deze geluidsdemper bestemd is voor een vuurwapen.

Overeenkomstig art. 2, 12° van de Wapenwet dient een luchtdrukwapen immers te worden aanzien als een "niet-vuurwapen", zodat een op een luchtdrukwapen gemonteerde geluidsdemper noch afzonderlijk, noch als geheel met de luchtdrukwapen, een verboden wapen is."
(...)

Commentaar: 

Dit standpunt van het Antwerpse Hof van Beroep bevestigt onze eerdere stellingen

De beslissing is, samen met een noot van J. RAEYMAKERS, gepubliceerd in het vaktijdschrift Nullum Crimen, 2016, p. 72 - 75