Aankoop wapens

Sportschutters, die houder zijn van een sportschutterslicentie, kunnen sommige wapens ontworpen voor het sportschieten verwerven zonder vooraf een vergunning te moeten vragen. De minister van Justitie heeft een lijst opgesteld van wapens ontworpen voor het sportschieten.

De sportschutter blijft dus in belangrijke mate onder het gewone vergunningenstelsel vallen zoals hierboven geschetst. Dit heeft dan tot gevolg dat de regeling van de wapenwet en de regeling van het sportschuttersdecreet naast elkaar van toepassing zijn. Dit komt voornamelijk omdat de federale wetgever rekening dient te houden met de Europese wapenrichtlijn. In deze richtlijn worden de EU lidstaten verplicht om het voorhanden hebben van sommige wapens (waaronder de meeste handvuurwapens en semi-automatische lange wapens) steeds afhankelijk te stellen van een vergunning.

Hierna vindt u een antwoord op de volgende vragen:

  • welke wapens kan ik via een sportschutterslicentie verwerven zonder vooraf een vergunning aan te vragen
  • hoe verloopt de registratie van deze wapens

Welke vergunningsplichtige wapens kan een sportschutter voorhanden hebben zonder vergunning ?

In principe moet voor alle vergunningsplichtige wapens dus een vergunning worden gevraagd aan de gouverneur. De nieuwe wapenwet laat echter toe dat sommige groepen personen, onder andere sportschutters in het bezit van een sportschutterslicentie, vergunningsplichtige wapens kunnen voorhanden hebben zonder voor deze wapens een vergunning aan te vragen (zie artikel 12 wapenwet).

Het moet duidelijk zijn dat de wapens van sportschutters onder deze uitzondering voorhanden worden gehouden vergunningsplichtig blijven. Dit betekent dat alle regels die gelden voor vergunningsplichtige wapens van toepassing blijven (b.v. voor opslag, vervoer, overdracht, …). Bij verkoop van het wapen zal de koper dus een vergunning moeten voorleggen, tenzij hij zelf onder de uitzondering voor jagers of sportschutters kan vallen.

Een sportschutter in het bezit van een geldige sportschutterslicentie zal, zonder vooraf telkens een vergunning te vragen, vuurwapens ontworpen voor het sportschieten die zijn opgenomen in een lijst vastgesteld door de minister van Justitie voorhanden kunnen houden. In deze omstandigheden is het dan niet nodig om voor deze wapens over een wapenvergunning “model 4” te beschikken”.

Deze uitzondering geldt dus enkel voor wie een GELDIGE sportschutterslicentie bezit. Ze geldt ook enkel voor de wapens die ontworpen zijn voor het sportschieten en voor zover de sportschutterslicentie voorziet in hun gebruik.

De sportschutterslicentie moet tijdig geldigverklaard worden. Ze moet ook geldig zijn voor de wapencategorie van het wapen dat men wil kopen.

LET OP: met een voorlopige sportschutterslicentie kunnen nooit vergunningsplichtige wapens worden aangekocht

Deze lijst bevat de volgende wapens:

1° de repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm, met uitzondering van de lange gladloop repeteervuurwapens met een looplengte van minder dan 60 cm en van de vuurwapens met pompactie;

Voorbeelden:
een grendelkarabijn in kaliber .22LR of in kaliber .308
Een "lever action" geweer in kaliber 30/30, .357 magnum, …

Wat kan niet: een riot gun in kaliber 12

2° de enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm;

"Enkelschots" betekent dat het wapen geen lader of magazijn heeft. Na elk schot moet de patroon verwijderd worden en wordt manueel een nieuwe patroon in de kamer gebracht

3° de enkelschotsvuurwapens met gladde loop;

Voorbeeld: een gladloop geweer in kaliber 12, 16 of 20

4° de enkelschotsvuurwapens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28 cm;

Voorbeeld: een enkelschotsvuurwapen in kaliber .22LR

5° de vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm;

Voorbeeld: een tweeloop gebruikt voor het kleiduifschieten

6° de specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van kaliber .22;

Deze pistolen mogen dus met hoogstens vijf patronen geladen worden. Het is niet verplicht de ladercapaciteit te beperken. Semi-automatische korte machinepistolen (b.v. de GSG-5P) vallen NIET onder deze uitzondering.

Voorbeeld: een Browning Buckmark in .22LR, een Sig Mosquito in .22LR, een FN Medaillist in .22LR, een Hammerli in .22LR, een Walther P22, …

7° de wapens die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden en waarvan het brevet dateert van voor 1890.

Hoe een wapen verwerven / overdragen met een geldige licentie ?

De nadere regels voor registratie van de overdracht van deze wapens aan of door een sportschutter worden geregeld in een uitvoeringsbesluit.

Verkoop aan de houder van een jachtverlof, sportschutterslicentie of bijzondere wachter

De overdracht van een wapen ontworpen voor sportschieten aan en tussen sportschutters zal gebeuren door het invullen van een formulier van overdracht “model 9”. Deze formulieren zijn bij de politie te verkrijgen of kunnen afgehaald worden van het Internet.

Het is aan te raden tevens het nummer van het jachtverlof of sportschutterslicentie van de koper te vermelden. De verkoper dient binnen de acht dagen het witte en het roze afschrift te versturen naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de koper. Als de koper in het buitenland woont, dient het witte exemplaar naar het Centraal Wapenregister te worden verstuurd.

De gouverneur registreert dan de overdracht, en stuurt de kopie van het bericht van overdracht op naar de koper. Op dit afschrift wordt het registratienummer van het wapen vermeld. De verkoper houdt het gele exemplaar. Het is aan te raden aan de koper kan nog een kopie worden meegegeven van het ingevulde model 9, zodat hij ook een spoor heeft van de verrichting. Het kan immers lang duren vooraleer de wapens geregistreerd worden. De koper kan dus het beste zorgen dat hij een kopie heeft die bewijst dat het wapen wettig voorhanden gehouden wordt.

De verkoper moet steeds de identiteitskaart van de koper vragen. Daarnaast moet tevens een geldig jachtverlof (bij verkoop aan jager), een geldige sportschutterslicentie (bij verkoop aan een sportschutter) of een geldige aanstelling als bijzondere wachter worden voorgelegd.

Verkoop aan de houder van een vergunning

De procedure voor verkoop aan de houder van een vergunning wordt niet gewijzigd. Luiken A en B moeten volledig worden ingevuld. De verkoper moet dan luik B naar de gouverneur sturen die de vergunning heeft uitgereikt binnen één maand na de overdracht. Luik A wordt door de koper behouden.

Verkoop aan een erkend persoon

Bij verkoop aan een erkend persoon (b.v. een wapenhandelaar of een verzamelaar) moet een formulier van overdracht “model 9” worden opgemaakt. Binnen de acht dagen dient het witte exemplaar door de koper te worden verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de woonplaats van de overdrager of aan het Centraal Wapenregister als de overdrager in het buitenland verblijf houdt.

Voorhanden hebben en verwerven van munitie

Bij aankoop van munitie moet de sportschutter zijn geldige sportschutterslicentie en het registratieformulier "model 9" voorleggen aan de verkoper. Met deze documenten kan dan munitie worden aangekocht in hetzelfde kaliber als vermeld op het registratiedocument "model 9" van het wapen.