Kamer - Schriftelijke vraag nr. 258 van 12 februari 2009 (Elio Di Rupo) - Centraal Wapenregister. - Registratie van vuurwapens.

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
don, 12/02/2009
Vraagsteller: 
Elio Di Rupo (PS)
Vindplaats/bron: 

Kamer, zitting 2008-2009, Bulletin van vragen en antwoorden nr. 59

Trefwoorden: 
CWR
Vraag: 

De correcte registratie van de wapens in het door de federale politie beheerde Centraal Wapenregister (CWR) vormt een van de hoekstenen van de nieuwe wetgeving betreffende de wapencontrole. Met het oog op de openbare veiligheid en de rechtszekerheid van de wapenbezitters dringen alle spelers uit de betrokken sector - van de wapenfabrikanten tot de humanitaire verenigingen - erop aan dat het CWR efficiënt zou functioneren.

Het CWR werd opgericht bij artikel 35, 6°, van de wapenwet van 8 juni 2006. Het koninklijk uitvoeringsbesluit van 1991, zoals gewijzigd in 2007, regelt de werking van die databank, waarin de gegevens met betrekking tot de erkenningen, de vergunningen tot het voorhanden hebben en dragen van wapens, de verdracht en de inbeslagname van vuurwapens, worden opgeslagen.

Jammer genoeg is het CWR onvoldoende betrouwbaar. In de Samenvatting van het syntheseverslag betreffende de lokale vuurwapenregisters en het centraal wapenregister uit 1994 kwam het Comité P tot het volgende besluit: "Op basis van een analyse van de onderzoeksgegevens kan gesteld worden dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de lokale wapenregisters en van het CWR niet afdoende zijn voor een adequate exploitatie van de gegevens. (...) De
uitspraak dat de overheid niet op de hoogte is van het aantal legale vuurwapens in België of niet steeds weet wie de bezitters zijn, blijkt jammer genoeg waar te zijn (...)."

Klaarblijkelijk is er sinds 2004 op dat vlak nog niet veel veranderd, aangezien het Comité P in zijn Jaarverslag 2006-2007 opmerkte dat het schrijnend is "dat door het wanbeheer in het verleden en een gebrek aan investeringen in de huidige regularisatie van het CWR de politiediensten onbedoeld bijdragen tot de aanwas van het illegale wapenbezit (...)."

In december 2008 verzekerde uw voorganger, minister Patrick Dewael, ons tijdens de bespreking van de ontwerpbegroting van de FOD Binnenlandse Zaken in de Kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken dat "de betrouwbaarheid van dat Register valt of staat met de uitbouw ervan. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe instrument; het einde van de werkzaamheden is voorzien voor september 2009." In antwoord op een vorige schriftelijke vraag van 28 juli 2008 had dezelfde minister ons de verzekering gegeven dat dit nieuwe instrument eind 2008, begin 2009 operationeel zou kunnen zijn.

Het volstaat echter niet dat het CWR correct functioneert. Ook de informatiedoorstroming van de federale diensten Wapens bij de provinciegouverneurs naar het CWR moet vlekkeloos verlopen. In zijn jaarverslagen 2004 en 2006 herhaalde het Comité P zijn kritiek dat men voor de lokale politiezones globaal kan stellen "dat het signaal dat het Vast Comité P in 2004 heeft gegeven slechts weinig politieverantwoordelijken heeft aangezet tot bijkomende en noodzakelijke investeringen om de registratie van het legale vuurwapenbezit in het CWR om te buigen tot een betrouwbaar gegeven."

Voortaan moeten de federale diensten bij de provinciegouverneurs de wapenvergunningen uitreiken en is het bijgevolg hun taak om de gegevens in het CWR in te brengen. De politiezones blijven onder meer instaan voor het aanleveren van de benodigde informatie opdat er een gemotiveerde
beslissing kan genomen worden. De provinciale ambtenaren moeten een aangepaste opleiding krijgen, temeer daar ze in tegenstelling tot het politiepersoneel niet gewoon zijn om met vuurwapens om te gaan.

A1. a) Wanneer zal het CWR echt operationeel zijn?
b) Kan u het exacte tijdpad geven voor de invoering van de nieuwe werkwijze?
c) Zou de invoering ervan niet versneld kunnen worden?

2. Naar verluidt bereidt uw administratie een ontwerp van circulaire voor, om de documentenstroom te regelen en de rol van de provinciediensten en de politiezones bij de gegevensregistratie vast te leggen. Een afdoende gegevensuitwisseling tussen die diensten en het CWR is van cruciaal
belang voor de voeding van die databank. Kan u een en ander toelichten?

3. Welke opleidingen zullen de provinciale ambtenaren kunnen volgen en welke documentatie zullen ze ontvangen met betrekking tot de vuurwapens zodat ze met kennis van zaken zouden handelen en de wapens bijgevolg correct zouden kunnen registreren?

4. Wanneer zal die circulaire gepubliceerd worden?

Antwoord: 

1. De implementatie van een nieuwe toepassing van het centraal wapenregister (CWR) heeft enkele ontwikkelingsproblemen gekend. Tijdens de testperiode werden onvolkomenheden vastgesteld. Een vereenvoudiging van de schermen met betrekking tot de invoer en de raadpleging van gegevens wordt voor het ogenblik gerealiseerd.

De technische ontwikkeling van deze nieuwe toepassing gaat verder. Hiervoor wordt een maximum aan personeel ingezet ten einde aan de vooropgestelde termijnen te kunnen voldoen. Volgens de informatici belast met de ontwikkeling zou een testversie van de nieuwe gegevensbank in september 2009 beschikbaar zijn. Een reeks testen zal uitgevoerd worden door leden van het centraal wapenregister alsook door leden van de lokale politie en de bevoegde
diensten "wapens" van de provinciegouverneurs.

Na deze procescontrole zal de toepassing voor alle gebruikers beschikbaar zijn in de loop van het eerste semester 2010.

Het probleem van de opspoorbaarheid van de wapens in België is niet te wijten aan de huidige toepassing van het CWR. Een aanpassing van deze huidige toepassing heeft ertoe geleid dat de continuïteit inzake invoer van wapens, vergunningen en erkenningen gewaarborgd werd volgens het in voege treden van de nieuwe wet.

Het probleem dat er wapens niet ingevoerd worden in het CWR door bepaalde diensten heeft als oorzaak het gebrek aan mankracht op dat niveau.

2. Een omzendbrief is in ontwerp onder leiding van de Federale Wapendienst van de FOD Justitie. Voor het ogenblik bevindt het ontwerp zich bij de VCLP (Vast Commissie van de Lokale Politie) ten einde de rol van de lokale politie in het kader van de wapenwetgeving en de dossiers wapens te bepalen.

De betrokkenheid van de lokale politie in de opspoorbaarheid van de wapens is essentieel voor een correcte toepassing van de wapenwet en het beheer van de gegevens vervat in het CWR.

3. Het personeel van de diensten "wapens" van de provinciegouverneurs heeft een aangepaste opleiding gevolgd, in hun lokalen, tussen 28/06/2006 en 18/01/2007. Deze opleiding werd gegeven door leden van de dienst CWR en omvatte de identificatie van wapens, kalibers, alsook een herhaling van de te volgen invoer- en beheerprocedures in het CWR.

De codering van de wapens dienst gerealiseerd onder controle en verantwoordelijkheid van referentie-politieambtenaren "wapens" van de lokale politie.

Heden verzekert de dienst CWR nog steeds de rechtstreekse steun aan en opleidingen op vraag van de provinciale diensten en de lokale politiediensten.

4. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie (vraag nr. 626 van 27 april 2009).

Commentaar: 

De vraagsteller trapt hier spijtig genoeg een open deur in...

Reeds vanaf 2003 trokken onze organisaties aan de alarmbel omtrent de organisatie van het Centraal Wapenregister. De onvolledige registratie van wapens is zowel te wijten aan de gebrekkige systemen waar de dienst mee werkt, als aan een gebrek aan visie en inzicht bij de leidinggevenden bij de Federale Politie. Nog steeds wordt aan sommige universiteiten de "CWR-casus" gebruikt in cursussen beleidsinformatica om aan te tonen op hoeveel punten een systeem verkeerd kan lopen.

Misschien zal men er, meer dan zeven jaar nadat het slecht functioneren van het CWR in de pers kwam en na talloze parlementaire vragen, ooit in slagen van het CWR een betrouwbaar werkinstrument te maken. Ondertussen blijft de opmerking van het rapport Comité P pertinent. Door de gebrekkige registratie van wapens werkt de overheid onrechtstreeks mee aan het onbestraft laten van illegaal wapenbezit...