Reacties gouverneurs laderaanvragen | verzoekschriften beroep

De provinciale diensten van de gouverneurs zijn, net zoals de politiediensten, het slachtoffer van de politieke keuze van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om te eisen dat een vergunning enkel toelaat een lader te bezitten die bij het wapen hoort.

De diensten proberen dan ook, op uitdrukkelijke instructie van de Federale Wapendienst en de minister van Justitie, zoveel mogelijk de aanvragers te ontmoedigen zodat ze niet geconfronteerd worden met de onzinnige gevolgen van hun beslissing om het bezit van specifieke laders te vergunnen. Doordat wij op de website ook de verschillen tussen de provincies duidelijk in kaart brachten (ze waren zich daar zelf niet bewust van), hebben de Vlaamse gouverneur nu ook beslist eenzelfde aanpak te volgen.

Bezit van minstens één lader

De aanvankelijke ontwijkingsstrategie van de Federale Wapendienst bestond erin om te eisen dat men al het bezit van minstens één lader aantoont. Nadat wij erop hadden gewezen dat deze vereiste onwettig is en al enkele beroepen werden ingesteld (met een modelverzoekschrift), heeft de Federale Wapendienst ingezien dat deze aanpak ertoe zal leiden dat alle aanvragen bij hen terecht komen. Ze hebben op dit punt toegegeven. Er zal niet meer gevraagd worden dat men al het bezit van minstens één lader aantoont.

Vereiste van een thema

De Federale Wapendienst heeft een nieuwe ontwijkingsstrategie bedacht. Er wordt nu geëist dat men een thema opgeeft dat historisch en geografisch beperkt is, zoals het geval is voor een verzameling van vuurwapens.

Ook dit is niet correct. Over het thema bepaalt artikel 1, §1 van het KB van 29 december 2006 dat het thema "de uitbreiding van het museum of de verzameling rechtvaardigt en tevens beperkt." Het uitgangspunt is dat de aanvrager zelf dit thema kiest. De gouverneur kan het thema enkel beperken indien "in het belang van de openbare veiligheid het te ruim of onverantwoord voorkomt".

Als de gouverneur vraagt om het gekozen thema te beperken, moet hij aangeven op basis van welk belang van de openbare orde hij deze beperking vraagt. Bovendien moet ook de manier waarop de beperking wordt opgelegd bekeken worden in het licht van de openbare orde. Wij zien niet in hoe een geografische of historische beperking van een laderverzameling enige impact heeft op de openbare orde. De situatie van een laderverzamelaar is in dit licht ook totaal anders dan indien de verzameling vuurwapens betreft.

Wij stellen voor op de mails van de gouverneurs te antwoorden als volgt:

"Geachte ...

Wij hebben uw mail dd. [datum] goed ontvangen. U vraagt het thema van de laderverzameling verder te beperken.

Luidens artikel 3, §1, derde lid KB 29 december 2006 kan de gouverneur enkel een beperking van het aangevraagde thema opleggen in het licht van het belang voor de openbare orde. In uw mail geeft u niet aan welke belangen van de openbare orde, die ook specifiek moeten zijn in het licht van het voorwerp van de erkenning als verzamelaar, u inroept om de beperking te vragen.

Bovendien toont u ook niet aan in welke mate de specifiek door u gesuggereerde beperkingen van aard zijn om de belangen van de openbare te dienen.

Ik zal u dan ook geen beperkter thema opgeven daar ik van mening bent dat de wapenwet en de uitvoeringsbesluiten ervan u niet toelaten het door mij opgegeven thema te beperken.

Mijn aanvraag werd dan ook volledig en ontvankelijk ingediend en ik verwacht mijn erkenning binnen de wettelijke termijn van 4 maanden te ontvangen.
U zult begrijpen dat ik dan ook gebruik zal maken van de in de wet voorziene beroepsmogelijkheden indien u mijn aanvraag weigert of nalaat om te beslissen binnen de wettelijke termijn.

met vriendelijke groet,

[naam]

BijlageGrootte
beroep_onontv_WVL.docx57.57 KB
verzoekschrift laders weigering template.docx21.1 KB