Aanvraagprocedure laderverzameling

Voorwaarden

Een erkenning voor het verzamelen van laders kan door elke meerderjarige persoon worden aangevraagd die voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden van de wapenwet.

Het is niet vereist dat de aanvrager reeds laders in bezit heeft.

Wel dient een thema te worden opgegeven voor de verzameling. In de praktijk worden dergelijke thema’s niet opgelegd bij het verzamelen van munitie. Bovendien kan de gouverneur het aangegeven thema enkel beperken als het hem, in het licht van de openbare orde, te ruim voorkomt. Voor laders zal het moeilijk, of bijna onmogelijk zijn, de impact op openbare orde aan te tonen vermits het loutere bezit van laders het op geen enkele manier mogelijk maakt dat iemand ook over wapens beschikt.

Volgende thema’s zijn mogelijk:

  • “laders voor repeteer- en semiautomatische vuurwapens”
  • “laders voor vergunningsplichtige vuurwapens”
  • “laders met een veer”
  • “laders die vergunningsplichtig geworden zijn door de wet van 7 januari 2018”

Er zijn geen bijzondere veiligheidsvoorwaarden van toepassing voor het verzamelen van laders.

Aanvraagprocedure

De aanvraag kan per gewone post of aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats. Om een bewijs te hebben van de aanvraag, verdient het de voorkeur om de aanvraag per aangetekend schrijven te doen.

Bij de aanvraag dient een uittreksel strafregister te worden gevoegd dat niet meer dan 3 maanden oud is .

Het is aan te raden om onmiddellijk twee kopieën van het aanvraagdossier bij te houden. Eén van deze kopieën zal immers nodig zijn in het kader van het administratieve beroep dat vier maanden na de aanvraag moet worden ingediend bij de minister van Justitie (zie verder).

De aanvraag dient te gebeuren op basis van een aanvraagformulier dat ter beschikking gesteld wordt door de diensten van de gouverneur. Op onze website vindt u een model terug dat ons namens de Vlaamse gouverneurs bezorgd werd.

Na ontvangst van de aanvraag dient de gouverneur het volgende te doen:

  • Advies opvragen aan de burgemeester bevoegd voor de plaats waar de verzameling van laders wordt gehouden en voor de verblijfplaats van de aanvrager;
  • Advies opvragen aan de Procureur des Konings bevoegd voor de plaats waar de verzameling van laders wordt gehouden en voor de verblijfplaats van de aanvrager.

De gouverneur beschikt over een termijn van vier maanden om de erkenning te verlenen. In de praktijk zal deze termijn nooit gerespecteerd worden. De adviezen in het kader van een erkenningsaanvraag nemen veel tijd in beslag. Bovendien had niemand voorzien dat ooit duizenden erkenningsaanvragen als verzamelaars zullen moeten onderzocht worden. Om te vermijden dat de provinciale wapendiensten overbelast worden (en daardoor minder beschikbaar zijn om het legaal wapenbezit op te volgen, wat in het belang van de openbare veiligheid is), zal het aangewezen zijn om 4 maanden na de aanvraag een administratief beroep in te dienen bij de minister van Justitie. Opgelet: dit beroep moet worden ingediend binnen de 15 dagen nadat de vier maanden verstreken zijn. Het is dus zaak dit goed bij te houden.

Dit beroep dient aangetekend te worden verstuurd aan de Federale Wapendienst, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Het volstaat om een kort begeleidend schrijven toe te voegen aan een kopie van de aanvraag die eerder naar de gouverneur gestuurd werd. Modellen zullen op onze website beschikbaar gemaakt worden. De minister van Justitie dient dan binnen de zes maanden na de aanvraag te beslissen. Deze termijn kan 1 keer verlengd worden mits een specifieke gemotiveerde beslissing.

Toekenning van de erkenning

De erkenning wordt toegekend onder de vorm van een getuigschrift van erkenning “model 3” voor de verzameling van laders.

De verzamelde laders dienen ingeschreven te worden in een register. De verzameling geeft ook het recht om alle laders in het thema te verwerven.

Een verzamelaar van laders zal onderworpen zijn aan een vijfjaarlijkse controle van de laderverzameling . Voor deze controle is een retributie van 2 maal 25 EUR verschuldigd (te indexeren). Het is echter mogelijk om de erkenning dan niet meer te verlengen of te laten vervallen.