Brievencampagne EU Parlement

Historiek - voorstel wijziging richtlijn

De bespreking van de nieuwe EU vuurwapenrichtlijn is volop bezig in het Europees parlement. We verwijzen naar de eerdere berichten (rubriek "nieuws") voor meer achtergrondinformatie.

Kort gezegd zijn volgende zaken gebeurd:

 • in 2013 heeft de EU Commissie het initiatief genomen om richtlijn 91/477 inzake vuurwapens te evalueren
 • een bevraging bij stakeholders en een expertenrapport wees op enkele aanpassingen die nuttig bleken om tot een Europees coherent kader te komen. Een verbod op semi-automatische wapens werd daar niet genoemd
 • na de aanslagen in Parijs van november 2015 heeft de EU Commissie versneld een voorstel tot aanpassing van de richtlijn ingediend om ergens te proberen te bewijzen dat de Commissie met deze problematiek begaan is. Zonder enige inhoudelijke argumentatie werd voorgesteld om alle semi-automaten die op automaten lijken te gaan verbieden
 • dit voorstel werd zowel in de Raad als in het Parlement verworpen
 • het Nederlandse voorzitterschap van de Raad heeft een compromistekst kunnen doorduwen. Voor elke gevoelige kwestie werd ergens een onduidelijke uitzondering voorzien zodat voldoende lidstaten akkoord waren om de tekst aan te nemen
 • nu moet het EU parlement zich uitspreken. Tijdens eerdere besprekingen waren de parlementsleden zeer kritisch. Binnen de commissie Interne Markt & Consumentenbescherming (IMCO) werd, op basis van informatie uit alle betrokkenen en overheidsdiensten, een goed onderbouwd rapport voorbereid door mevr. Vicky Ford.
 • Op dinsdag 14 juli wordt er over dit rapport gestemd. Het is van belang dat alle parlementsleden zoveel als mogelijk standpunt innemen tegen een verbod op semi-automatische wapens.

Doelstellingen van onze actie

Onze actie is er vooreerst op gericht om de parlementsleden te bedanken voor de tijd die ze genomen hebben om overleg te plegen en een goed onderbouwd rapport op te stellen.

Het is van belang dat de parlementsleden bij hun standpunten blijven zodat het voorstel van de Raad (genomen onder druk van het Nederlandse voorzitterschap) wordt aangepast.

Briefcampagne

Wij zijn ervan overtuigd dat het nuttig is om de Belgische verkozenen die in de relevante parlementscommissies zetelen te gaan contacteren. Op die manier weten zij dat er een belangrijk gedeelte van de bevolking wakker ligt van de voorstellen die door de Raad en de Commissie worden gedaan.

U kunt volgende Belgische parlementsleden van de commissie IMCO aanschrijven

Bij voorkeur kunt u hen per gewone post contacteren, het is ook steeds mogelijk om E-mail te gebruiken.

Inhoudelijk kunt u uw bezorgdheid uitdrukken omtrent de voorstellen van de EU Commissie en de EU Raad. Het is duidelijk dat legale wapenbezitters bereid zijn om mee te werken aan alle maatregelen die onrechtmatig gebruik van wapens tegengaan. Een verbod op een categorie van wapens is in dit verband zinloos. U kunt dan ook de parlementsleden vragen het voorstel van de rapporteur in de commissie te steunen.

Hierbij alvast enkele ontwerpbrieven:

 • ontwerpbrief 1 Engels (zie deze link).
 • ontwerpbrief 2 Engels (zie deze link).
 • ontwerpbrief 2 NL met adres Anneleen Van Bossuyt (zie deze link).
 • ontwerpbrief 3 NL met adres Anneleen Van Bossuyt (zie deze link).
 • ontwerpbrief 3 Engels (zie deze link).
 • Het is de bedoeling hier nog brieven bij te voegen, maar uiteraard kunt u ook zelf iets schrijven. Graag duidelijk, correct en beleefd blijven t.a.v. de politici waar we steun aan vragen.

  Hoe gaat het dan verder ?

  Nadat binnen het EU Parlement een akkoord is binnen de commissies, zal het finale standpunt in september 2016 ter stemming in de plenaire vergadering worden voorgelegd.

  Daarna is er dan een bespreking tussen het EU Parlement en de EU Raad (dit is de vergadering van de EU ministers). Vanaf 1 juli 2016 wordt de EU Raad voorgezeten door Slovakije.

  Indien een akkoord gevonden wordt, zal de tekst dan nog verder besproken worden. Mogelijks komt er dan ergens in de eerste helft van 2017 een nieuwe richtlijn.

BijlageGrootte
Voorbeeldbrief 1 EN New Proposal Firearms Dir.docx19.56 KB
Voorbeeld 2 EN New Proposal Firearms Dir.docx15.31 KB
Voorbeeldbrief 2 NL New Proposal Firearms Dir Anneleen Van Bossuyt.docx16.39 KB
Voorbeeld 3 EN New Proposal Firearms Dir.docx14.78 KB
Voorbeeldbrief 3 NL New Proposal Firearms Dir Anneleen Van Bossuyt.docx15.75 KB