Nieuwe regeling uitlenen van vergunningsplichtige wapens

KRACHTLIJNEN

 • Vergunningsplichtige wapens kunnen worden uitgeleend aan wie deze wapens op basis van een sportschutterslicentie, een jachtverlof of een wapenvergunning voor hetzelfde type wapen mag voorhanden hebben
 • Het uitlenen is beperkt tot de duur van de toegelaten activiteit en het vervoer
 • De ontleende wapens mogen enkel voorhanden gehouden worden op de plaats van de activiteit
 • Als de uitlener van de wapens niet aanwezig is, moet een schriftelijke en ondertekende overeenkomst worden opgesteld

1. Inleiding
2. Welke wapens kunnen uitgeleend worden ?
3. Wie kan wapens ontlenen ?
4. Voorwaarden en formaliteiten
Bijlage: Model overeenkomst uitlenen van een vergunningsplichtig wapen

Klik hier om het volledige document in .pdf te consulteren


1. Inleiding

Om een vergunningsplichtig wapen "voorhanden te hebben" dient men in principe steeds houder te zijn van een wapenvergunning voor het betrokken wapen . Jagers, sportschutters, bijzondere wachters en houders van een Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere lidstaat van de EU kunnen sommige wapens voorhanden hebben zonder dat ze houder dienen te zijn van een wapenvergunning .

Daardoor is het in principe onmogelijk om een wapen uit te lenen aan een andere vergunninghouder. Immers, degene die het wapen gebruikt is niet in het bezit van een vergunning tot voorhanden hebben van het wapen.

Onder de wapenwet van 8 juni 2006 was het wél al mogelijk dat jagers tijdens de jacht een wapen van een andere jager voorhanden hadden. De houder van een jachtverlof mag immers alle wapens voorhanden hebben die toegestaan zijn daar waar het jachtverlof geldig is (en geregistreerd zijn op een registratiebewijs model 9). Hetzelfde geldt voor sportschutters die de wapens die ontworpen zijn voor het sportschieten voorhanden kunnen hebben tijdens het beoefenen van het sportschieten.
Op het terrein ontstond een behoefte aan een sluitende regeling die het mogelijk moet maken dat vergunningsplichtige wapens worden uitgeleend, onder andere ook als ze niet via een sportschutterslicentie of een jachtverlof worden voorhanden gehouden. Het komt vaak voor dat meerdere leden van een gezin actief zijn als sportschutter of als jager. De wapens zijn doorgaans slechts op naam van één gezinslid vergund. Dit kan problemen stellen, bijvoorbeeld voor wat betreft het vervoer van de wapens en het gebruik van de wapens op een schietstand.

De aangepaste wapenwet voert een regeling in die het mogelijk moet maken dat de houders van een wapenvergunning, een jachtverlof of een sportschutterslicentie aan elkaar wapens kunnen uitlenen . Hierna wordt de nieuwe regeling in detail toegelicht. We verwachten dat de nieuwe regeling op 1 september 2008 in werking zal treden.

Eerst wordt besproken welke wapens kunnen worden uitgeleend. Vervolgens lichten we toe wie wapens kan ontlenen. Tenslotte komen de voorwaarden en formaliteiten voor het uitlenen van vergunningsplichtige wapens aan bod.


2. Welke wapens kunnen uitgeleend worden ?

De regeling geldt in principe voor alle vergunningsplichtige wapens. Voorwaarde is dat de ontlener wapens van het ontleende "type" mag voorhanden hebben op basis van het document waarvan hij houder is.

Dit betekent dus het volgende:

 • De houder van een sportschutterslicentie kan op basis van dat stuk een wapen ontlenen dat is ontworpen voor het sportschieten en is opgenomen in de lijst vastgelegd door de minister van justitie. Daarnaast is vereist dat zijn sportschutterslicentie geldig is voor het type wapen dat geleend wordt;
 • De jagers kunnen wapens ontlenen die zijn toegestaan voor de jacht daar waar hun jachtverlof geldig is;
 • De houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen kan een wapen ontlenen dat van hetzelfde "type" is. De verschillende types wapens zijn revolvers, pistolen, geweren en zwartkruitwapens .

Voorbeeld 1: een superposé in cal. 12 kan door een jager aan de houder van een jachtverlof worden uitgeleend, of aan een sportschutter die houder is van Vlaamse sportschutterslicentie geldig in wapencategorie C, of aan wie houder is van een vergunning tot het voorhanden hebben van een geweer.

Voorbeeld 2: een revolver in 357 magnum kan door de houder van een vergunning worden uitgeleend aan de houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van een revolver in .45 LC. De revolver kan nooit worden uitgeleend aan de houder van een sportschutterslicentie geldig in wapencategorie A vermits de sportschutterslicentie nooit toelaat om revolvers te verwerven.
Voorbeeld 3: een pistool in .45 ACP mag worden uitgeleend aan de houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van een pistool, maar niet aan de houder van een Vlaamse sportschutterslicentie die geen houder is van een wapenvergunning voor een pistool (een pistool in kaliber .45 ACP mag immers niet door de houder van een sportschutterslicentie worden voorhanden gehouden vermits dit pistool niet is opgenomen in de lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten).

Voorbeeld 4: een pistool specifiek ontworpen voor het sportschieten in kaliber .22LR mag worden uitgeleend aan de houder van een Vlaamse sportschutterslicentie geldig in wapencategorie B, maar ook aan de houder van een wapenvergunning voor een pistool.

Daarnaast is vereist dat de wapens toegelaten zijn voor de activiteit van de ontlener. Voor jagers betekent dit dat de betrokken wapens toegelaten moeten zijn voor de jacht in het gebied waar het jachtverlof geldig is. Voor sportieve- of recreatief schutters betekent dit dat de wapens gebruikt mogen worden voor een schietdiscipline of in een erkende schietstand.


3. Wie kan wapens ontlenen ?

Houders van een jachtverlof, een sportschutterslicentie en een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen mogen aan elkaar vuurwapens uitlenen. Bijzondere wachters en houders van een Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere lidstaat van de Unie mogen dus geen wapens ontlenen .

Degene die het wapen ontleent, moet, naargelang het ontleende wapen, houder zijn van één van de volgende documenten:

 • Een vergunning tot voorhanden hebben van het wapen die geldig is voor een wapen dat tot hetzelfde type behoort
 • Een sportschutterslicentie, als de ontleende wapens ontworpen zijn voor het sportschieten en voorkomen op de lijst
 • Een jachtverlof, als de ontleende wapens toegestaan zijn voor de jacht daar waar het jachtverlof geldig is.


4. Voorwaarden en formaliteiten

De uitleenregeling is aan de volgende voorwaarden onderworpen.

4.1. Toegelaten activiteit

De wapens kunnen enkel worden gebruikt voor een toegelaten activiteit. De ontlener moet dus aan alle wettelijke bepalingen voldoen om de activiteit te beoefenen. Iemand die een wapen ontleent om ermee aan sportschieten te doen of om ermee deel te nemen aan een wedstrijd, zal houder moeten zijn van een sportschutterslicentie. Iemand die gaat jagen, zal moeten in het bezit zijn van een geldig jachtverlof of jachtvergunning.

4.2. Duur van de activiteit en vervoer

De wapens mogen slechts worden uitgeleend voor de duur van de activiteit waarvoor ze worden gebruikt alsook voor het vervoer van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt. De wetgever wil absoluut vermijden dat wapens voor onbepaalde tijd worden "uitgeleend" waardoor de ontlener de facto quasi permanent in het bezit is van een vuurwapen dat vergund is op een andere persoon.

In de praktijk kan dit aanleiding geven tot interpretatieproblemen. Duidelijk is b.v. dat het niet kan dat aan iemand onder de wettelijke voorwaarden gedurende meerdere dagen een wapen wordt uitgeleend, terwijl de activiteit waarvoor het wapen wordt uitgeleend maar enkele uren duurt.

Het moet dus bijvoorbeeld mogelijk zijn om één of meerdere wapen(s) uit te lenen voor een bezoek aan de schietstand. Het wapen kan dan door de ontlener worden afgehaald, vervoerd naar de schietstand en gebruikt op de schietstand. Zodra de activiteit beëindigd is, moet het wapen worden teruggegeven aan de eigenaar. Het wapen zal bijvoorbeeld niet nog een nacht langer voorhanden gehouden kunnen worden om het de volgende morgen terug te dragen naar de uitlener. Immers, tijdens de nacht is het ontlenen van het wapen niet nodig voor de toegelaten activiteit.

Daarentegen, als iemand een wapen ontleent om ermee te gaan deelnemen aan een meerdaagse wedstrijd, waarbij ter plaatse logies voorzien zijn en ook is voorzien in een veilige opslag van de wapens, kan wel worden verantwoord dat een wapen meerdere dagen wordt ontleend. In dit geval kan worden verdedigd dat het wapen ontleend wordt in het kader van een activiteit die zich uitstrekt over meerdere dagen. De gebruiker van het wapen dient dan onmiddellijk na de activiteit het wapen terug over te dragen aan de uitlener.

Hetzelfde kan gelden voor de jacht. Het is dus mogelijk een jachtwapen uit te lenen voor een weekend als de ontlener daar een weekend mee gaat jagen. Na het jachtweekend moet het wapen dan onmiddellijk terug worden overgedragen aan de uitlener.

4.3. Plaats waar de wapens voorhanden gehouden worden

De vuurwapens mogen enkel voorhanden worden gehouden, gedragen en gebruikt op de plaats waar de activiteit waarvoor ze worden ontleend, plaatsvindt . Bij het sportschieten is dit op accommodatie die voor de activiteit gebruikt wordt, zoals de schietstand. Bij de jacht is dit tijdens het beoefenen van de jacht.

Zo bijvoorbeeld moet het wel mogelijk zijn dat het wapen tijdelijk in een hotelkamer wordt voorhanden gehouden, b.v. als men een weekend gaat jagen en op hotel overnacht of tijdens de overnachting die voorzien is bij een meerdaagse wedstrijd.

4.4. Formaliteiten

Om controle mogelijk te maken, heeft de wetgever opgelegd dat degene die een wapen ontleent in het bezit moet zijn van de documenten die op het uitgeleende wapen betrekking hebben . De ontlener dient steeds een kopie bij te hebben van de documenten die het wapenbezit bij de eigenaar toelaten. Als de uitlener aanwezig is, wordt hij uiteraard verondersteld deze documenten zelf bij te hebben.

Volgende documenten zijn mogelijk:

 • een kopie van de vergunning op basis waarvan de uitlener het wapen voorhanden heeft;
 • een kopie van het jachtverlof en het "model 9" of "het model 6" waarop het wapen geregistreerd is als het een lang vuurwapen betreft toegestaan voor de jacht daar waar het jachtverlof van de ontlener en de uitlener geldig is;
 • een kopie van de sportschutterslicentie en het "model 9" of "het model 6" waarop het wapen geregistreerd is als het een wapen betreft dat ontworpen is voor het sportschieten zoals opgenomen in de lijst;

Als de uitlener afwezig is, moet de ontlener steeds een ondertekend en schriftelijk akkoord van de uitlener kunnen voorleggen op basis waarvan het wapen is uitgeleend. Een eenvoudige verklaring van de uitlener volstaat (zie model als bijlage).

Nico Demeyere, 19 augustus 2008


Bijlage: Model overeenkomst uitlenen van een vergunningsplichtig wapen

Hierbij verklaar ik, [NAAM UITLENER] wonende te [volledig adres]

Aan [NAAM ONTLENER] wonende te [volledig adres], hierna de ontlener

Het (de) volgende wapen(s) uit te lenen onder de voorwaarden zoals voorzien in artikel 12/1 van de wapenwet:

- [type wapen (geweer, pistool, revolver, zwart kruit wapen)]:
- [merk:]
- [kaliber:]
- [serienummer:]
- [nummer vergunning (of nummer jachtverlof / sportschutterslicentie)]

etc…

Voor de volgende activiteit:
(b.v. gebruik op de schietstand te …..)
(b.v. jacht te …..)

De ontlener verbindt er zich toe het wapen onmiddellijk terug te bezorgen na de beëindiging van zijn activiteit.

Datum:

Handtekening uitlener Handtekening ontlener

Bijlage bij deze overeenkomst:
- kopie vergunning uitgeleend wapen
- kopie sportschutterslicentie ontlener en model 9 uitgeleend wapen
- kopie jachtverlof ontlener en model 9 uitgeleend wapen