Nieuw uitvoeringsbesluit wapenwet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Anno 2019 is het zelfs voor gespecialiseerde juristen quasi onmogelijk kom nog alle wijzigingen in de wetgevingen te volgen..

Vandaag 9 oktober 2019 werd wederom een nieuw uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Binnenkort komt nog een uitgebreider memo, maar hier alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Nieuwe regels voor vervoer van wapens

Particulieren die vuurwapens vervoeren, zullen dit enkel nog kunnen mits ze een "wettige reden" hebben. We denken daarbij aan alle verplaatsingen in het kader van het recreatief of sportschieten, de jacht, verzamelen, etc... De vroegere regel dat men enkel tussen verblijfplaatsen, schietstand, jachtterrein, erkende persoon... mag vervoeren vervalt. In de plaats daarvan zal iemand moeten kunnen aangeven om welke reden hij een wapen vervoert. Deze nieuwe regel zal ongetwijfeld aanleiding geven tot discussie.

Voorts zijn ook de te nemen veiligheidsregels aangepast. Vanaf 9 december 2019 gelden volgende regels:

  • de wapens, munitie en laders worden vervoerd buiten het zicht;
  • de wapens, munitie en laders worden vervoerd op een wijze waarbij deze niet gemakkelijk kunnen worden gegrepen;
  • de wapens zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;
  • tenzij dit materieel onmogelijk is, worden de vergunningsplichtige wapens vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig;
  • de vergunningsplichtige wapens worden hetzij onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel, hetzij vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers of etuis ;
  • de munitie wordt afzonderlijk van de wapens vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers, tassen of etuis.

In de praktijk wijzigt er weinig. Het is nu wel duidelijk dat er of een trekkerslot, of een vervoer in een slotvaste koffer nodig is. Onbegrijpelijk is dat het in de toekomst opnieuw toegelaten is om werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken te laten rondslingeren rond de plaatsen waar wapens opgeslagen worden.

Het vierde en zesde streepje zijn echter niet van toepassing op houders van een jachtverlof die wapens, munitie en laders vervoeren op een jachtterrein of tussen aangrenzende jachtterreinen. Dit is een overbodige uitzondering, vermits er in dergelijk geval sprake is van wapendracht in het kader van jacht of faunabeheersactiviteiten. Deze wapendracht is expliciet toegelaten door artikel 15 van de wapenwet.

De nieuwe regels (en dus ook de uitzondering voor de jagers) zijn van toepassing vanaf 9 december 2019. Tot dan gelden de huidige regels.

Er worden tevens specifieke regels ingevoerd voor het vervoer van wapens door erkende personen (zie nieuw artikel 15/1 KB 24 april 1997. Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 9 december 2019, sommige specifieke maatregelen voor het vervoer van automatische wapens zullen vanaf 9 juli 2020 van toepassing zijn.

2. Wijzigingen uitvoeringsbesluit wapenwet

De volgende zaken worden gewijzigd:

  • In het KB uitvoering wapenwet wordt de procedure beschreven die door de overheid moet worden gevolgd indien het recht om wapens voorhanden te hebben onder de uitzonderingsregeling van artikel 12 wapenwet wordt ingetrokken, geschorst of beperkt. Dit is in de praktijk relevant indien de gouverneur beslist dat er redenen van openbare orde zijn om het wapenbezit bij houders van een sportschutterslicentie of jachtverlof te beperken. Deze lacune in de uitvoeringsbesluiten wordt nu na bijna 13 jaar opgelost (zie nieuw artikel 18, §1 KB uitvoering wapenwet.
  • Door de zondagswet van 2018 werd aan houders van een jachtverlof toegelaten dat ze hun wapens passief konden houden gedurende tien jaar ipv gedurende drie jaar. Deze nieuwe uitzondering was echter niet conform de EU vuurwapenrichtlijn. In het KB uitvoering wapenwet wordt nu aan de gouverneurs te taak gegeven om, telkens de geldigheidheid van een jachtverlof meer dan 5 jaar vervallen is, aan de jagers te vragen een uittreksel strafregister voor te leggen (zie nieuw artikel 18, §2 KB uitvoering wapenwet.
  • Er wordt bepaald welke types laders mogen worden uitgeleend of voorhanden gehouden op basis van het jachtverlof of de sportschutterslicentie. Bij uitlening mogen de laders mee uitgeleend worden die behoren tot één van de wapentypes die gedefinieerd zijn voor het afleggen van de praktische proef (pistool, revolver, geweer, zwart kruit). Voor jagers mogen enkel de laders voorhanden worden gehouden voor lange vuurwapens toegestaan waar het jachtverlof geldig is. Voor sportschutters mogen enkel laders voorhanden worden gehouden voor een wapen dat zou kunnen worden verworven zonder vooraf een vergunning aan te vragen mits het invullen van een formulier van overdracht "model 9" (zie nieuw artikel 25ter KB uitvoering wapenwet).
  • de lijst van diensten die toegang krijgen tot het CWR wordt uigebreid.

3. Regeling neutralisatie van laders

In het KB van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt werd een regeling over de neutralisatie van laders opgenomen.

Vermits België het enige (onder)ontwikkelde land is waar laders vergunningsplichtig zijn, is deze regeling uniek. Men leze de nieuwe bijlage 4 van het KB om kennis te maken met een staaltje Belgisch surrealisme waar zelfs René Magritte jaloers zou over zijn. Er werd zelfs een keurmerk voor geneutraliseerde laders ("ceci n'est pas un chargeur") ingevoerd.

4. Opslag van vroegere "HFD-wapens"

Er werd een nieuwe regeling ingevoerd waardoor de opslag van ex-HFD wapens die tot 2013 vrij verkrijgbaar waren slechts aan beperkte veiligheidsregels onderworpen is. Zie nieuw artikel 1/1 KB 24 april 1997.

Het einde van de nieuwe stroom regelgeving is nog niet in zicht. Er komt ook nog een koninklijk besluit over de aangifte en registratie van onklaar gemaakte wapens.

Wordt dus vervolgd...